GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU

•    Projekt Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie jakości edukacji zawodowej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


OBSZAR REALIZACJI: Gmina Miasta Gdańska

OKRES REALIZACJI: 01.10.2016 r. – 31.08.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 015 921,59 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 714 329,43 zł

REALIZATORZY:
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdańsk, w imieniu której projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Numer 1 w Gdańsku.

Główne założenie projektu to:
•    zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego
•    podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego

Projekt w naszej szkole obejmować będzie następujące działania:

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ramach projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów, których celem będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji. Dodatkowo kadra pedagogiczna będzie brała udział w spotkaniach sieci współpracy oraz warsztatach organizowanych przez Doradców Zawodowych mające na celu podniesienie wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, roli doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży oraz możliwych form rozwoju zawodowego i wpływu nauczyciela na rozwój ścieżki zawodowej młodego człowieka.
•    Uczniowie objęci zostaną wsparciem doradców zawodowych w postaci indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych.
•    Dodatkowo skorzystają ze szkoleń zawodowych, kursów i zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczniów.
•    Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z płatnych, 150 godzinnych staży u pracodawców. Działania te przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, uczniów kończących szkoły zawodowe.

Lista przykładowych szkoleń/ kursów z jakich będą mogli skorzystają uczestnicy projektu (Uczniowie i Nauczyciele):
•    Kurs na uprawnienia elektryczne Grupa 1 - eksploatacja
•    Kurs prawa jazdy
•    Kurs spawania MIG 131- moduł 1
•    Kurs spawania elektroda otulona 111- moduł 1
•    Kurs spawania MAG 136 - moduł 1
•    Kurs spawania TIG 141 - moduł 1
•    Kurs kategorii 1 dla osób wykonujących czynności w zakresie instalacji kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz z odzysku tych substancji
•    Szkolenie AutoCAD – poziom I i II
•    Lutowanie ręczne w technologii PTH i SMT
•    Kurs obrabiarek CNC
•    Język obcy branżowy - angielski